Česta pitanja
Najbrži
Rezultati očinstva mogu biti gotovi narednog radnog dana!

Najprecizniji
Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa.

Garancija kvaliteta
Budite potpuno sigurni u rezultat testa. Analize rade stalni sudski veštaci, a u nalazu dajemo DNK profile svih testiranih osoba i odgovarajuće statističke obračune.
Kako funkcioniše test očinstva? 
Dete nasleđuje jednu polovinu genetičkog materijala od majke, a drugu polovinu od oca. Test očinstva koji se radi u DNK centru se zasniva na utvrđivanju DNK profila deteta i oca i/ili majke, i njihovom poređenju. Neophodan uslov za potvrdu očinstva jeste da dete ima polovinu genetičkog materijala od oca, što se utvrđuje na osnovu DNK profila. 
 
Da li postoje drugi testovi za utvrđivanje očinstva? 
Drugi pouzdani testovi ne postoje. DNK analiza je jedini pouzdani test za utvrđivanje očinstva. Test koji se radi u DNK centru se zasniva na standardnim DNK analizama koje se primenjuju svuda u svetu. 
 
Kolika je preciznost DNK testa za utvrđivanje očinstva? 
Test podrazumeva analizu različitih regiona molekula DNK. Ukoliko DNK profili testiranog oca i deteta nemaju zajedničkih karakteristika na tri ili više regiona, onda se sa 100% sigurnošću može tvrditi da ta osoba nije biološki otac testiranog deteta. 
Kada na svakom regionu postoji bar po jedna zajednička karakteristika osnovni uslov za potvrdu očinstva je ispunjen. Nakon toga se radi biostatistička obrada podataka koja kao rezultat daje verovatnoću da testirana osoba zaista jeste biološki otac, odnosno verovatnoću da nije došlo do “slučajnog” poklapanja DNK profila testiranih osoba. 
Preciznost testa zavisi od broja analiziranih lokusa DNK. Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno povećava preciznost testa. 
Preciznost testa se obično kreće u rasponu od 99.999% do 99.99999% (zavisi od konkretnog slučaja). Ukoliko se DNK profil deteta poredi sa DNK profilima oba roditelja preciznost se dodatno povećava. 
 
Šta sadrži nalaz? 
Nalaz sadrži tabele sa DNK profilima testiranih osoba, tačan opis korišćenih reagenasa i opreme, i biostatistički proračun verovatnoće očinstva. 
Ovo praktično znači da je rezultat transparentan, i proverljiv i u drugim laboratorijama, bilo gde na svetu, koje izdaju nalaze sa ovim informacijama. 
 
Da li je nalaz DNK centra validan na sudu? 
Utvrđivanje očinstva na osnovu analize DNK je jedina metoda koja je priznata od strane suda. U DNK centru rade stručnjaci koji su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka. 
Ukoliko Vam je potreban sudski validan nalaz onda testirane osobe moraju da dođu u Laboratoriju DNK lično, sa identifikacionim dokumentima. 
 
Da li se očinstvo može odrediti i pre rođenja deteta? 
Prenatalno utvrđivanje očinstva jeste moguće. Uzorak nerođenog deteta koji se analizira uzima ginekolog (horion ili plodova voda) a iz istog uzorka se mogu uraditi i testovi na genetičke poremećaje deteta.